Nick:
Heslo:

Prevence - bezpečný komín

Toto video je sdíleno se svolením www.tvhasici.cz

Dle vyhlášky MV ČR 111/81 Sb. je povinen vlastník, správce a uživatel budov, jiných objektů včetně rekreačních, zajistit čištění a kontrolu komínů prostřednictvím odborné firmy ve stanovených lhůtách.

Krby a kamna, jsou navrženy tak, aby v nich mohlo být zcela bezpečně spalováno dřevo a tím poskytovalo teplo pro dům. Na ně jsou napojeny komíny, které musí být připraveny odvést látky (produkty spalování).

Protože tyto spaliny procházejí od horké části krbu do chladnějších částí komína, dochází ke kondenzaci.Výsledkem toho je tzv. kreozot, který se zachytává na stěnách komína. Může být černý nebo hnědý, měkký, nebo tvrdý, lesklý ,vločkovitý,podle paliva, které používáme. Často jsou v jednom komínu obsaženy všechny typy. Bez ohledu na formu je kreozot vysoce hořlavý. Pokud se ve spalinách hromadí v dostatečném množství a navíc sebou nese zárodky ohně (jiskry), výsledkem je požár v komíně. Vhodnými podmínkami pro hromadění kreozotu je omezení přívodu vzduchu,nevysušené dřevo, komín chladnější než normálně.

Přívod vzduchu: přívod vzduchu mohou omezovat zavřená skleněná dvířka krbu nebo nedostatečně otevřená klapka, takže kouř nemůže dostatečně rychle odcházet. Čím delší dobu trvá, než kouř projde komínem, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku kreozotu. U kamen na dřevo může být přívod vzduchu omezen příliš brzy uzavřenou dolní klapkou nebo jejím úplným uzavřením.

Nevysušené dřevo: Je-li dřevo nedostatečně vysušené, energie vzniklá hořením se spotřebuje na uvolňování molekul vody ze dřeva a její přeměnu na páru. To vede k ochlazení komínu.

Toto video je sdíleno se svolením www.tvhasici.cz

Při vzniku požáru:

Pokud již dojde k požáru v komíně, postupujte podle těchto kroků !!!

Pokud nebudete ohroženina životě či zdraví vzniklou událostí, můžete se pokusit postupovat dle dalších bodů.Ale pozor dbejte nejvyšší opatrnosti!!!

Toto video je sdíleno se svolením www.tvhasici.cz

VYHLÁŠKA č.111/1981 Sb. o čistění komínů

§1

Tato vyhláška se vztahuje na vlastníky, správce a uživatele budov a jiných objektů včetně rekreačních (dále jen "správce objektu"), na uživatele spotřebičů paliv a na organizace zajišťující kominické práce (dále jen "kominický podnik").

§2

Kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla; jestliže má kominický podnik plnit povinnosti i v obvodu působnosti jiného okresního národního výboru, určí okresní národní výbor územní obvod v dohodě s tímto národním výborem.

§3 Povinnosti správce objektu a uživatele spotřebičů paliv

§3 (1) Správce objektu, v němž jsou zapojeny spotřebiče paliv do komínových průduchů, je povinen:

§3 (2) Za bezpečný provoz spotřebiče paliv odpovídá jeho uživatel, který je povinen:

§3 (3) Úhradu za čistění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu (§ 4 odst. 1) platí správce objektu, za zkoušení komínů ten, kdo tyto práce objednal.

§4 Povinnosti kominického podniku

§4 (1) Kominický podnik je povinen řádně provádět čistění komínů v objektech určeného obvodu. Při každém čistění komínů 1) provádí i kontrolu jejich stavu (odstavec 3); u komínů, do nichž jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, kontroluje pouze jejich stav.

§4 (2) V objektech, které jsou ve vlastnictví občanů, provádí kominický podnik čistění komínů bez objednávky; jinak čistění komínů a jejich zkoušení provádí vždy na základě smlouvy. (Pozn. č.5: § 222 odst. 2 a § 224 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. § 356 a 357 hospodářského zákoníku.)

§4 (3) K povinnostem kominického podniku patří:

§4 (4) Kominický podnik při čistění komínů je povinen kontrolovat, zda:

§4 (5) O výsledku zkoušení komínů a připojených spotřebičů vydává kominický podnik správci objektu, popřípadě uživateli spotřebiče paliv potvrzení; potvrzení vydává rovněž o zjištěné závadě.

§4 (6) Zjistí-li kominický podnik havarijní stav (Pozn. č.6: § 94 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).)komínového zdiva, je povinen upozornit správce objektu a příslušný stavební úřad na tento stav s návrhem na opatření.

§4 (7) Jsou-li v objektu spotřebiče paliv s výkonem nad 50 kW, dohodne kominický podnik dny čistění komínů se správcem objektu tak, aby nebyl narušen provoz objektu.

§4 (8) Organizace může s kominickým podnikem uzavřít písemnou dohodu, že její pracovníci popřípadě členové k tomu účelu odborně kominickým podnikem zaškolení budou provádět sami čistění a v jakém rozsahu; v takovém případě je organizace povinna plnit povinnosti kominického podniku uvedené v odstavci 1, odstavci 2 písm. a), c), d), e) a odstavci 3. Kominický podnik kontroluje nejméně jednou za rok provedení těchto prací.

§4 (9) Před dokončením stavby (změny stavby) je kominický podnik povinen na žádost stavebníka, popřípadě stavebního úřadu nebo jiného orgánu státní správy zjistit při zkoušení komínů, zda komíny v objektu jsou správně provedeny a zda je lze užívat bez ohrožení požární bezpečnosti, života, zdraví a popřípadě, zda spotřebiče paliv jsou správně připojeny ke komínům. (Pozn. č.4: ČSN 73 4219.) O výsledku zjištění vydá kominický podnik potvrzení.

§5 Vypalování komínů

Vypalovat lze pouze zděné komíny. Vypalování komínů provádějí nejméně dva pracovníci kominického podniku. Správce objektu oznámí tuto činnost alespoň 3 pracovní dny předem místnímu národnímu výboru, který podle potřeby učiní vhodná opatření.(Pozn. č.7: § 3 odst. 1 zákona č. 18/1958 Sb. - Právní předpis č. 18/1958 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 133/1985 Sb.)

§6 Lhůty pro čistění komínů

§6 (1) Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu (§ 4 odst. 1) se provádí za rok nejméně:

a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná

b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná

c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou.

§6 (2) Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém jejich čistění, saze z ostatních komínů nejméně jedenkrát za rok.

§6 (3) Vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního prostředí anebo hospodárnost ve spotřebě paliv, je povinen kominický podnik po dohodě s místním národním výborem provádět čistění komínů častěji.

§6 (4) Kominický podnik je povinen oznámit správci objektu nejpozději při prvním čistění komínů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, v jakých lhůtách bude v objektu prováděno čistění (odstavec 1).

§6 (5) Na základě požadavku místního národního výboru dohodne s ním kominický podnik dny v měsíci, kdy bude provádět čistění komínů v obci, popřípadě v jednotlivých jejích částech. Místní národní výbor o tom vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem v místě obvyklým.

§7

Zrušuje se vyhláška ministra vnitra č. 159/1954 Ú. l., o čištění komínů, ve znění vyhlášky č. 159/1957 Ú. l.

§8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.Výňatek z vyhlášky 237/2000

§ 17 Základní povinnosti fyzických osob

(1) Fyzická osoba je povinna

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.


©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.