Nick:
Heslo:

Mateřská škola

Školní roky: 2009-2010 - 2008-2009

Mateřská škola

Vznik školy – čerpáno z kroniky

V Kočí, kam obec zdejší přiškolena byla, nevyhovovala budova školní ani počtu dětí, ani jiným zákonitým předpisům. Tam řídící učitel v kočí Gustav Kvěch vytkl ve schůzi místní školní rady v září v roce 1906, všecky nedostatky a navrhoval, aby zřízena byla IV.třída.

Poněvadž v budově školní pro nedostatek místa nová třída zřízena býti nemohla, pomýšlelo se na stavbu nové budovy.

Poněvadž percentuální příspěvek přiškolené obce Topole na stavbu tuto by byl dosáhl dosti veliké sumy, počaly se ozývati hlasy, že si zdejší obec raději postaví školu svoji. Na podnět p.Václava Novotného, člena obecního výboru v Topoli, svolána dne 21.ledna 1906 schůze všech poplatníků; Jednáno o tom, má-li se ve škole v Kočí rozšířiti, nebo postaviti doma školu svoji

Až na jeden hlas, usnesli se členové, této velmi četně navštívené schůze, že postaví se v Topoli škola nová.

Na základě tohoto usnesení byla podána žádost dne 4.dubna 1906 o povolení školy a vyškolení z obce Kočí. Žádost ta byla c.k. zemskou školní radou příznivě vyřízena.

Poněvadž obec Kočí zdráhala se propustiti obec Topol ze svazku školního, nemohlo se stavbu budovy školní hned počíti.

Na vyzvání c.k.okr. školní rady sestavila se v září 1907 první, místní škol.rada a za členy její zvolení pánové! Pan Jan Kučera, jako starosta obce, předsedou, pan Václav Novotný, pan Josef Komárek, p. Fr. Mareš a p. Fr.Kořínek.

Za škol. dozorce zvolen ve schůzi místní škol. rady dne 18. března 1909 pan Josef Komárek.

Ku projednávání různých předběžných prací jako náčrtů atd. ustanoven pan Václav Novotný.

Náčrty a rozpočty podali p.Döller, stavitel z Chrasti a p. Tesař, stavitel ze Slatiňan.

Poněvadž projekt p.Tesaře plně vyhovoval a byl také lacinější, rozhodla se místní školní rada přijmouti náčrt tento a svěřila jmenovanému pánovi vypracování plánů a rozpočtů.

Ve schůzi místní školní rady dne 4.května 1909 pod předsednictvím nového obecního starosty pana Ladislava Kučery, přijala tyto plány a vypracovány podmínky, dle kterých stavba provedena býti má.

Oferty na stavbu školy podali stavitelé p.Tesař ze Slatiňan, p. Pažout z Hradce Král. a p.Döller z Chrasti.

Nejpřístupnější ofertu podal p. Tesař, která také ve schůzi byla přijata.

Panu oferentovi zadány byly práce zednické, tesařské, truhlářské, natěračské, kamenické a nádenické.

Práce klempířské zadány p.Hromákovi z Chrudimi, práce kamnářské p.Melanovi, zámečnické a hromosvody, p.Kálesovi, práce sklenářské paní Rüzlové.

Dle podmínek měly všechny tyto práce ukončeny býti do 1. září, což se také až na malé výjimky stalo.

Dle rozpočtu činil celkový náklad na postavení školy 32 000K mimo dovozu, který dodali poplatníci dle daní.

Dne 22.srpna oznámil předseda místní škol. rady c.k. okresní škol. radě, že místnosti pro vyučování jsou připraveny a žádal o ustanovení správce školy.

Na základě toho ustanovila c.k.okresní školní rada pana Františka Teplého za správce školy, který také 1.září 1909 nastoupil, ohlásiv se u předsedy místní školní rady.

Školní rok počal 16.září 1909 službami Božími v domácí kapli a pravidelné vyučování dne 17. září.

Ve schůzi místní školní rady dne 19. září usneseno bylo, by škola dne 28.září, na den sv. Václava posvěcena byla a požádán biskupský vikář Drth. Josef Mrštík, arciděkan v Chrudimi, ,aby obřad tento vykonal.

Ku svěcení pozváni byli: pan místodržitelský rada Reberstriger z Blakkefeldu, pan c.k.okresní školní inspektor profes. Václav Hanus, okresní výbor chrudimský, okresní školní rada, stavitel p.Tesař ze Slatiňan, obecní výbor a sbor dobrovolných hasičů z obce Topole.

Obřad počal za přítomnosti pozvaných slavnými službami Božími v kapli. Po mši svaté šel průvod ke škole, kde svěcení vykonáno.

V Topoli dne 1. října 1909

Uzavření základní školy v roce 1976

Vzhledem k malému počtu školních dětí byla škola v Topoli uzavřena. Děti začaly navštěvovat základní školu v nedaleké obci Kočí.

Založení mateřské školy

Provoz mateřské školy pod patronací Státního semenářského statku Chrudim byl zahájen 15.3. 1976 s počtem 35 dětí.

Provozní místnosti podnikové jednotřídní mateřské školy byly získány částečnou adaptací bývalé základní devítileté školy 1.-5.ročníku. Značnou část bezplatných brigádnických hodin zde odpracovali rodiče dětí a občané Topole.

První ředitelkou mateřské školy byla jmenována paní Růžena Diblíčková, učitelkou paní Miroslava Řezníčková, školnicí paní Věra Šedová, kuchařkou paní Ludmila Jíšová.

Jak šel čas

K 1.září 1978 se otevřelo druhé oddělení. Mateřská škola měla 55 dětí, jejich věkové složení bylo od 2 do 6 let. Podniková mateřská škola 1.dubna 1991 přešla pod nového zřizovatele – Městský úřad Chrudim.

V důsledku sníženého počtu dětí na 30, ve školním roce 1991-1992, fungovalo pouze jeden a půl oddělení.

Pedagogickou práci zajišťovaly tři učitelky ve věkově smíšených odděleních. Při odpoledním provozu vypomáhala u dětí paní Dagmar Soukupová.

Během roku se počet dětí opět zvýšil a začaly se uspokojovat požadavky rodičů z okrajové části Chrudimi sídliště Šance a Větrník. Avií se svážely děti i z těchto částí.

Naše výchovná práce byla motivována čtyřmi ročními obdobími obohacenými tvořivou dramatikou. Jednotlivé úkoly byly rozpracovány do tématických okruhů, jejichž základem byly pohádky. Výsledkem výchovného působení bylo pro nás spokojené dítě, které prožívá v mateřské škole radostný den.

Od školního roku 1992-93 byla naplněna obě oddělení mateřské školy.

Na podzim roku 2002 byla od Osevy, vypovězena nájemní smlouva na Avii, kterou se svážely děti do mateřské školy. Její platnost skončila 31.10.2002 odchodem pana Jaroslava Křivského do starobního důchodu. Z tohoto důvodu proběhla se starosty okolních obcí jednání, zda by bylo možno zajistit pro děti dopravu náhradní, ale skončila neúspěšně.

Od této doby je doprava dětí v kompetenci rodičů. Pro děti z okrajové části Chrudimi a občany Topole byla rozšířena autobusová linka městské hromadné dopravy.

Od 1.1.2003 došlo u všech předškolních zařízení ke změně zařazení na příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Na základě této změny Mateřská škola Topol společně se školní jídelnou byla přiřazena k Mateřské škole Dr.Jana Malíka v Chrudimi 2. Zaměstnavatelem se stalo ředitelství této školy v čele s paní ředitelkou Růženou Bělobrádkovou.

Obě mateřské školy realizují vlastní projekt na podporu zdraví.

Koncepce je zaměřena na výchovu předškolního dítěte ke zdravému způsobu života a k vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a sociální pohodu.

Hlavními prostředky činností s dětmi jsou hra a prožitkové poznávání. Vycházejí z toho, že podmínkou realizace programu podporujícího zdraví je spolupráce všech zúčastněných: dětí, rodičů, pedagogických i provozních pracovnic, zřizovatele i dalších partnerů.

Vytvářením bezpečného sociálního prostředí a efektivním vzděláváním se rozvíjejí životní kompetence každého dítěte i každého dospělého tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se zodpovědně ke zdraví svému i druhých, patřily mezi jeho celoživotní přednosti.

Ve školním roce 2005-6 navštěvuje mateřskou školu 23 dětí. Dojíždějí z Chrudimi Větrníku, z Kočí a Dolního Bezděkova. Z Topole docházejí 4 děti.

Čerpáno z almanachu MŠ Topol vydaného k 30. výročí

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.