Nick:
Heslo:

Historie sboru

Jak šel čas do roku 1986

Zápisy v jednatelských knihách jsou prováděny do roku 1938. Po dobu okupace jsou zápisy velmi strohé, vždy jednou za rok.

Sbor zaznamenává tři velké ztráty v letech 1940, 1942, 1944:

V osvobozené republice byla znovu uskutečňována okrsková i místní cvičení sborů. Dochází ke každoročnímu pořádání plesů.

V roce 1946 věnoval sbor 1.000,-Kč, jako dar na stavbu nové okresní nemocnice v Chrudimi.

Zaznamenána je účast na oslavách výročí osvobození republiky od nacistického útlaku.

V roce 1947 bylo rozhodnuto na návrh jednatele, že si sbor opatří stožár z kostry bývalého německého letadla. Stožár sloužil jako sušák na hadice.

Další ztrátu zaznamenává sbor v roce 1948 úmrtím dlouholetého člena Josefa Barvy (člen od roku 1887, v roce 1928 vyznamenán zlatou medailí).

K významné události dochází dne 20.3.1949. Po provedení všech formalit řádné valné hromady předal bratr velitel František Slavík ve funkci velitele OHJ diplom Čestného uznání Svazu československého hasičstva a zemské hasičské jednoty za 50.letou záslužnou činnost hasičskou bratru Václavu Šaravcovi. Při předávání bratr velitel vyzvedl, že předávaný diplom je nejvyšším vyznamenáním československého hasičstva vůbec. Předávání bylo sledováno všemi přítomnými s pohnutím(mnohému se zableskla slza v oku). Bratr velitel byl řečí dojat, jen stěží poslední slova svého projevu dopovídal.

Roku 1950 daroval jeden člen sboru bezplatně krev, probíhala školení teoretická i praktická.

Další z mnoha význačných událostí se stala dne 27.5.1951. Sbor se tohoto večera sešel, aby vyzvedl obětavou práci svého velitele bratra Františka Slavíka. Při zahájení předává bratr starosta zmíněnému diplom Čestného uznání Svazu československého hasičstva za jeho 50.letou činnost ve sboru a zároveň i předává diplom Čestného uznání OHJ.

V roce 1954 byla dokončena adaptace hasičské zbrojnice. Členové odpracovali 617 hodin při stavbě i s nabouráním materiálu. Obložení garáže trvalo dalších 156 hodin. Na stavbě bylo občanstvem odpracováno 1272 hodin.

Dne 24.10.1954 umírá dlouholetý velitel sboru, bývalý okresní velitel, bratr František Slavík ve stáří 73 let. Jeho pohřeb se konal 27.10.1954 za veliké účasti bratrů z okolních i vzdálených sborů, zástupců OV ČSPO a okresního velitele SPD. Bratr František Slavík byl členem od roku 1899 a od roku 1919 působil jako velitel SDH Topol.

Roku 1963 je automobilová stříkačka nahrazena stříkačkou DS16, ke které je pořízeno v roce 1965 vozidlo Tatra 805. Stará automobilová stříkačka měla být jako požární vozidlo zlikvidována, zůstala však v obci a byla převezena do stodoly k bratru Šaravcovi. Její poslední evidovaný výjezd je v roce 1961, když vznikl požár skladiště cukrovaru ve Slatiňanech. Tohoto výjezdu se zúčastnilo 11 členů, kteří zde celkem odpracovali 165 hodin.

Stará automobilová stříkačka byla roku 1980 opravena, nastříkána a znovu uvedena do funkčního stavu několika členy ZO SPO Topol. Oprava si vyžádala více jak 800 brigádnických hodin. Pravidelně od této doby se zúčastňuje výstav, oslav a dalších akcí po celé České republice.

Roku 1982 je poprvé jednáno o generální opravě hasičské zbrojnice. Informace o generální opravě - plán a rozpočet byl předán dne 12.1.1983 předsedovi MNV Kočí - Topol. Po dohodě s předsedou MNV byly prováděny členy ZO SPO Topol od 21.3.1984 bourací práce na stodole v Kočí a materiál byl použit na generální opravu. Na požární zbrojnici byly ukončeny práce dne 10.10.1984. Dne 12.10.1984 za přítomnosti zástupců ONV, MNV, OV SPO bylo provedeno slavnostní otevření s pohoštěním a byly dány odměny pro členy, kteří odpracovali nejvíce hodin. Velitel Jiří Schejbal předal spolu se zástupci OV SPO vyznamenání bratru Barvovi V. a Chvojkovi P. za aktivní přístup při výstavbě požární zbrojnice. Další členové obdrželi čestné uznání. Na přestavbě hasičské zbrojnice bylo odpracováno 5739 hodin zdarma.

Do roku 1986 je zapsáno na 90 výjezdů k požárům a povodním. Členové SDH Topol se účastnili soutěží v požárním sportu, při kterých se umísťují na předních místech a odpracovali mnoho brigádnických hodin, včetně požárních a preventivních hlídek.

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.